Mục đích của Hội AEVHS

Những mục đích của Hội AEVHS được thành lập vào tháng 7/2003 luôn luôn tồn tại và thực hành như sau: